Yr Urdd

Gweithgareddau’r Urdd

Beth yw’r Urdd?

Mae’r Urdd yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n trefnu nifer o wahanol weithgareddau ledled Cymru. Mae gennym un ar bymtheg o swyddogion datblygu sy’n gweithio yng Nghymru i sicrhau bod yr Urdd yn cynnig rhaglen llawn gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â byw bywydau bywiog. Ar yr un pryd maent yn dysgu parchu ei gilydd a phawb ar draws y byd. Mae’r Urdd yn croesawu siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.

Pwy yw aelodau’r Urdd?

Mae 50,000 o blant a phobl ifanc yn aelodau o’r Urdd.

Mae un ym mhob tri o bob siaradwr Cymraeg rhwng 8 a18 oed yn aelodau o’r Urdd.

Mae 30%o’r holl aelodau rhwng 16 a 25 mlwydd oed.

Aelodau blaenorol o’r Urdd yw Huw Edwards, y darllenydd newyddion, Bryn Terfel, y canwr byd enwog, a Glyn Wise o’r gyfres Big Brother!

Mae gan yr Urdd 10,000 o wirfoddolwyr sy’n weithgar mewn 900 o ganghennau yng Nghymru.

Beth sydd gan yr Urdd i’w gynnig i chi…

Yn eich ardal…

Tîm cydwybodol o staff sydd yn edrych ar ôl 300 o ganghennau lleol.

Trefnir gwyliau, clybiau wythnosol, cystadlaethau a theithiau i aros yng nghanolfannau preswyl yr Urdd.

Yn y canolfannau preswyl...

Ceir pob math o weithgareddau o fynd ar dobogan, sgïo a marchogaeth yn Llangrannog i ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru neu Stadiwm y Mileniwm yng nghanolfan breswyl yr Urdd ym Mae Caerdydd.

Mae yna rywbeth yn addas i bawb!

Bob blwyddyn caiff disgyblion Blynyddoedd 4 a 5 gyfle i ymweld â Chanolfan yr Urdd yn Llangrannog neu ym Mae Caerdydd.

Ar y maes chwarae...

Rygbi, nofio, pêl-droed, gymnasteg, athletau...mae’r rhestr yn ddiderfyn!

Cyfle i gystadlu yn erbyn plant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru.

Clybiau wythnosol a chyrsiau chwaraeon.

 

Ar lwyfan yr Eisteddfod...

Yr Eisteddfod yw gŵyl ieuenctid celfyddydol fwyaf Ewrop.

Canu, dawnsio, actio, perfformio ,celf a dylunio a chystadlaethau ysgrifenedig.

Mae 15,000 yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bob blwyddyn.

 

Yn y cylchgronau...

Beth am ddarllen y storiâu diddorol neu ennill gwobrau yn y cystadlaethau yn Cip, Iau! Neu Bore Da?

Mae yna gylchgronau ar gyfer dysgwyr Cymraeg a siaradwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg.

Bob mis darllenir 10,000 o gylchgronau mewn ysgolion a chartrefi ledled Cymru.

 

Os ydych yn dymuno mwy o wybodaeth am weithgareddau’r Urdd ym Mhlascrug, cysylltwch â Mr Greg Veary-Roberts ar 01970 612286.