Cinio Ysgol

Gwasanaeth Arlwyo

Croeso cynnes i'r adran Prydau Ysgol ar wefan ein ysgol.

Manteision Prydau Ysgol

Gall eich plentyn elwa o brydau maethlon ac iachus, gan arbed amser i chi orfod paratoi pecyn cinio.

Mae plant yn elwa o eistedd i lawr a bwyta gyda’i gilydd, ac fe’u hanogir i flasu bwydydd newydd.

Bydd eich plentyn yn datblygu arferion bwyta’n iach o oedran cynnar, a gobeithio y bydd hyn yn parhau wrth iddynt fynd yn hŷn.

Wrth gael pryd bwyd sydd wedi ei baratoi yn yr ysgol bydd eich plentyn yn derbyn treian (1/3) o’u gofynion maethlon.

Mae prydau bwyd yn brydau maethlon, iachus ac yn amrywio yn ddyddiol.

Rydym yn darparu ar gyfer llysieuwyr a phob diet arbennig arall, gan ystyried gofynion crefyddol a meddygol.

Gall eich plentyn gael pryd bwyd sy’n ymwneud â themâu arbennig sy’n cael eu haddysgu yn y dosbarth.

Mae prydau ysgol yn werth yr arian oherwydd ceir pryd dau gwrs iachus a maethlon yn ogystal â diod am £2.45, felly beth am roi cynnig arni!

Bydd prydau ysgol eich plentyn yn cynnwys cyfran o’r holl eitemau sydd wedi’u cynnwys ar y Plât Bwyta’n Iach.

 

Ein Ryseitiau a’n Cynhwysion

Mae ein holl brydau ysgol yn cael eu paratoi yn y gegin o’r cychwyn cyntaf, gan ddefnyddio cynhwysion naturiol a dulliau coginio traddodiadol.

Os hoffech ddefnyddio unrhyw ryseitiau yn y bwydlenni, cysylltwch â: Gill Jones ar 07794627915.

Rydym yn ceisio prynu ein cynhwysion yn lleol pryd bynnag y bo modd.

 

 

Sut i dalu am brydau ysgol eich plentyn?

Cost cinio ysgol yw£2.45 y dydd neu £12.25 yr wythnos. Dylid talu ymlaen llaw i Mrs. Tracy Welsh, ein Clerc Prydau Ysgol yn y Brif Dderbynfa.

Gellir talu gyda siec a’i gwneud yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ceredigion’, derbynnir arian hefyd.

Mae amlenni arian cinio ‘Alwyn Afal’ ar gael ar y ddesg yn y dderbynfa.

I drafod taliadau prydau ysgol, cysylltwch â Mrs. Tracy Welsh ar 01970 612286 neu anfon e-bost at tracyw@plascrug.ceredigion.sch.uk <mailto:tracyw@plascrug.ceredigion.sch.uk>

 

A ydy eich plentyn yn gymwys i gael Prydau Ysgol am ddim?

Byddwch yn gymwys i dderbyn y lwfans ar ran eich plentyn/plant os ydyw’r ddau faen prawf canlynol yn berthnasol:-

Mae’r disgyblion (4+oed) yn mynychu ysgolion yn llawn amser dan awdurdodaeth Awdurdod Addysg Ceredigion.

A

Mae’r disgyblion, ar hyn o bryd, yn byw gyda rhiant, partner neu warcheidwad cyfreithiol yn derbyn naill ai:

Cymhorthdal Incwm; neu

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm;  ( Income based Job Seekers Allowance) neu

Cefnogaeth o dan Ran 1V o Ddeddf Mewnfudo  a Lloches 1999; neu

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag Incwm  (IR) ( Income-Related Employment and Support Allowance);neu

Credyd Treth Plant ond nid Credyd Treth Gwaith ac yr ydych yn derbyn incwm blynyddol, nad yw’n fwy na £16,190 fel y’i haseswyd gan Gyllid a Thollau EM.

NODER: Nid ydych yn gymwys  os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith; neu

Elfen warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth.

Sut i wneud:

Cais ac Adnewyddu

Yn gyntaf, cwblhewch ffurflen gais drwy lawrlwytho y ffurflen briodol, neu os yw’n well gennych, cysylltwch â’r Awdurdod Addysg (01970 633664) a gellir prosesu eich cais ar unwaith dros y ffôn. I ddechrau fe wneir archwiliadau, drwy ddefnyddio’ch Rhif Yswiriant Gwladol a’ch dyddiad geni i gadarnhau eich bod yn gymwys. Felly, os yr ydych am adnewyddu eich cais fe fydd hyn yn digwydd yn awtomatig unwaith y bydd eich cais yn cael ei brosesu.

Os nad yw hyn yn bosibl bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn i chi ddarparu prawf dogfennol. Ar gyfer ymgeiswyr sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, rhoddir prydau ysgol am ddim am gyfnod o chwe mis. Ar gyfer ymgeiswyr sy’n derbyn Credydau Treth Plant, rhoddir cinio ysgol am ddim yn ystod y flwyddyn ariannol sydd wedi ei gynnwys yn y llythyr hysbysu gan Gyllid a Thollau E.M. Tua mis cyn diwedd y cyfnodau hyn anfonir ffurflen Adnewyddu i chi ei gwblhau. 

Mewn achosion lle mae’r dystiolaeth o Gredyd Treth Plant cymwys yn cael ei anfon at yr hawlydd yn hwyr gan Gyllid a Thollau E.M.,dylai rhieni anfon eu ffurflen gais ymlaen i’r Swyddfa hon ar unwaith gyda nodyn eu bod yn dal i ddisgwyl eu llythyr hysbysu. Yn gyntaf, bydd rhaid i’r rhieni dalu am brydau ysgol ond bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu hawdurdodi yn ôl-weithredol a bydd rhieni’n cael eu had-dalu am gost y prydau a dderbynnir ac y telir amdanynt o ddyddiad derbyn y ffurflen gais unwaith y byddant yn derbyn a chyflwyno’r dystiolaeth ddogfennol gadarnhaol oddi wrth Cyllid a Thollau E.M. am y flwyddyn ariannol gyfredol.

 

Newidiadau mewn Amgylchiadau

Os bydd eich amgylchiadau’n newid yna bydd angen i chi hysbysu’r Awdurdod Addysg ar unwaith. Mewn achosion lle mae hawlwyr yn methu â hysbysu’r Awdurdod am newidiadau sy’n effeithio ar hawl eu plant i brydau ysgol am ddim, mae gan yr Awdurdod yr hawl i gymryd camau addas.