Derbyniadau

Derbyniadau i Blascrug

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Plascrug yn cymhwyso rheoliadau ar dderbyniadau yn deg a chyfartal i bawb sy'n dymuno mynychu'r ysgol hon. Cyflwynodd Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fframwaith newydd ar gyfer derbyniadau ysgolion o fis Medi 2000. Mae'r polisi hwn yn cydymffurfio â'r rheoliadau a osodir allan yn y Ddeddf honno, a hefyd yn esbonio ymhellach yn y Cod Ymarfer Derbyniadau statudol a'r Cod Ymarfer ar gyfer Apeliadau statudol.

Mae'r cyfrifoldeb yn y pen draw ar gyfer derbyn disgyblion i'r ysgol yn nwylo'r Awdurdod Derbyn, sefAwdurdod Addysg Lleol (AALl) Ceredigion.

Cyfeiriad: Swyddog Dderbyniadau, Yr Adran Addysg, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE.

Nodau ac amcanion

Rydym yn ysgol gynhwysol sy'n croesawu plant o bob cefndir a gallu.

Bydd pob cais yn cael ei drin yn ôl teilyngdod ac mewn modd sensitif.

Yr unig gyfyngiad a roddwn ar fynediad yw rhif. Os yw nifer y plant sy'n gwneud cais am fynediad yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, yr ydym yn dilyn y weithdrefn a nodir isod er mwyn penderfynu a yw plentyn yn cael ei dderbyn ai peidio. Ein dymuniad ydy i ganiatáu i rieni gael yr hawl i gael lle yn yr ysgol o'u dewis. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn bosibl, oherwydd y galw gormodol ar leoedd yn yr ysgol.

Nid yw lefel gallu plentyn neu unrhyw anghenion arbennig yn chwarae unrhyw ran ym mholisi derbyn yr ysgol hon.

Mynediad i'r Uned Feithrin (3 oed)

Mae lle yn ein Huned Feithrin i hyd at 52 o blant rhan-amser; y nifer mwyaf mewn sesiwn fore neubrynhawn yw 26. Gall plant gael eu derbyn ar ddechrau'r tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd ar yr amod boddigon o le ar gael a'u bod yn sych; i gychwyn mae'r plant hyn yn mynychu ar sail rhan-amser.

Gall plant fynychu'r Feithrinfa llawn amser ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed.

Trosglwyddo o'r Uned Feithrin i Ddosbarthiadau Derbyn

Mae plant yn symud i'r dosbarthiadau derbyn yn y mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed. Ar y pwynttrosglwyddo, mae angen i rieni wneud cais i'w derbyn i'r ysgol brif ffrwd gan yr AALl unwaith eto; bydd yr AALl yn dilyn yr un meini prawf derbyn eto.

Yn ymarferol, lle mae rhieni yn dymuno i'w plant barhau â'u haddysg ym Mhlascrug, ni fyddai problem.Fodd bynnag, rhaid nodi nad yw disgyblion eisoes yn yr Uned Feithrin yn sicr o le yn ein dosbarth Derbyn.