CRhA - PTA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon (PTA) – Cyfeillion Plascrug

Mae ysgol lwyddiannus yn dibynnu ar ewyllys da a mewnbwn actif y rhieni, ac yn hyn o beth nid yw Plascrug yn eithriad. Heblaw bod yn aelod o’r PTA, rydym yn gwerthfawrogi’ch sgiliau a’ch amser sydd gennych i’w gynnig. Medrwch helpu eich plant/plentyn mewn sawl dull gan gyfoethogi a gwella bywyd yr ysgol.

Yn gyntaf, yr ydych yn medru helpu eich plant â sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol wrth:

Ddarllen gyda’ch plant

Gwrando ar eich plant yn darllen

Cefnogi’r Cynllun Darllen Cartref

Annog y defnydd o rifau  yn y cartref

Cefnogi gyda gwaith cartref.

Yn ail, rydym eisiau i chi rannu eich cryfderau a’ch doniau, sgiliau a phrofiadau o fewn yr ysgol. Os yr ydych yn barod i roi o’ch amser a chynnig help gyda…

Datblygu sgiliau cyfrifiadurol (TGCh)

Darllen

Gemau mathemateg

Celf a Chrefft

Cerddoriaeth

Gosod gwaith ar gyfer arddangosfeydd

...rydym eich angen!

Yn drydydd, mae llawer o’n gweithgareddau allgyrsiol yn dibynnu ar gefnogaeth staff a rhieni er mwyn llwyddo. Os yr ydych yn medru ein cynorthwyo…

I gludo disgyblion i gemau a chystadlaethau

I oruchwylio ar deithiau neu ddiwrnodau mabolgampau…

…cysylltwch â’ch athro dosbarth neu Bennaeth Adran os ydych eisiau cynorthwyo mewn unrhyw ffordd. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Mae pob rhiant yn aelod o Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol.(PTA) Gobeithio eich bod yn barod i gefnogi gweithgareddau a digwyddiadau, ac i gyfrannu at y gwaith amhrisiadwy a wneir gan rieni i gefnogi addysg eu plant ym Mhlascrug.

Mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn trefnu digwyddiadau i godi arian yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol, sy’n amrywio o ffetiau i gwisiau, nosweithiau jazz i farbeciw. Mae nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ar gyfer teuluoedd ynghyd â nosweithiau ar gyfer oedolion yn unig.

Ceir gwybodaeth ddefnyddiol ar hysbysfwrdd y  Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ac mae’r cylchlythyr tymhorol yn eich hysbysu o’r holl ddigwyddiadau a’r gweithgareddau diweddaraf sy’n digwydd yn yr ysgol. Ceisiwch ddarllen y rhain yn rheolaidd.

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yn fodd i helpu rhieni i gymryd rhan ym mywyd yr ysgol. Mae’n bwysig bod cynifer o rieni â phosib yn mynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac fe’i  cynhelir yn ystod Tymor yr Hydref. Mae hyn yn fodd i gyflwyno rhieni i’r ysgol a’u bod yn cael y cyfle i ddod yn weithgar o’r cychwyn cyntaf.

Gofynnwch yn y Dderbynfa os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.