Corff Llywodraethol

Y Corff Llywodraethol :

Mae gan y Corff Llywodraethol gyfrifoldeb cyffredinol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, yn gweithredu o fewn y fframwaith a bennir gan ddeddfwriaeth a bod polisïau’r Awdurdod Addysg Leol (AALl) a Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn.

Mae'r Pennaeth a'r Corff Llywodraethol yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys i ddarparu'r addysg orau posibl ar gyfer y disgyblion yn Ysgol Plascrug. Mae'r llywodraethwyr yn gweithio gyda'r Pennaeth i feddwl yn strategol am sut i godi safonau cyflawniad ar gyfer pob disgybl yn yr ysgol, ar gyfer gosod y gyllideb ac am oruchwylio’r cwricwlwm. Mae ganddynt hefyd bwerau mewn perthynas â phenodi a diswyddo staff ac eithrio ac ailosod y disgyblion.

Mae cyfarfod o’r Corff Llywodraethol llawn unwaith bob tymor. Mae yna hefyd bedwar gwahanol is-bwyllgor sydd hefyd yn cwrdd bob tymor; Cyllid a Staffio; Cwricwlwm a Pholisi; Iechyd a Diogelwch / Adeiladau ac Eiddo. Cynhelir y cyfarfodydd yn gyffredinol yn y nos.

Beth yw Llywodraethwyr?

Mae llywodraethwr:-

  •  yn wirfoddolwr;
  •  yn gofidio am addysgu, dysgu a phlant;
  •  yn cynrychioli pobl y gymuned leol a staff yr ysgol;
  •  yn rhan o dîm sy'n derbyn cyfrifoldeb am bopeth a wna'r ysgol;
  •  â'r amser i fynychu cyfarfodydd tymhorol ac achlysuron eraill pan fo angen;
  •  yn barod i ddysgu;
  •  yn gallu gweithredu fel ffrind sy'n cefnogi'r ysgol ond sy'n gallu cadw llygad beirniadol ar y ffordd y mae'r ysgol yn gweithio a'r safon a gyflawnir ganddi;
  •  yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni, y gymuned leol a'r ysgol.

Mae pob rhan o'r ysgol a'r gymuned leol yn cael eu cynrychioli ar y Corff Llywodraethol ac mae sawl math o Lywodraethwr: 

RHIANT LYWODRAETHWYR

Fe'u hetholir gan rieni'r disgyblion cofrestredig ac mae'n rhaid iddynt fod yn rhieni ar ddisgyblion sydd yn yr ysgol ar adeg eu hetholiad.

LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL (AALl)

Mae llywodraethwyr AALl yn Gynghorwyr Sir neu aelodau sydd wedi'u henwebu gan y Corff Llywodraethol a'u cadarnhau gan y Cyngor Sir yng nghyfarfod eu Cabinet.

ATHRAWON A STAFF LYWODRAETHWYR

Fe'u hetholir gan, ac o blith, staff addysgu a chynorthwyol yr Ysgol.

LLYWODRAETHWYR CYMUNEDOL

Unigolion yw'r rhain a benodir gan y Corff Llywodraethol. Wrth benderfynu pwy y dylid ei benodi, ceisiwn sicrhau bod y corff yn adlewyrchu diddordebau cytbwys.

LLYWODRAETHWYR CYMUNEDOL YCHWANEGOL

Fe'u henwebir gan y Cyngor y Dref.

Mae’r Corff Llywodraethol hefyd yn cynnwys y Pennaeth a Chlerc i'r Corff Llywodraethol sy’n gweithio i’r Awdurdod Addysg Leol. Mae pob Llywodraethwyr yn cael eu penodi am gyfnod o bedair blynedd.

Ceredigion Governor Support Team :

Lynda Stubbs - Senior Governor Support Officer
01970 633675

Pauline Lucas - Governor Development Support
01970 633676

Tegwen Jones - Administrative Assistant
01970 633685

E-mail address:- governors@ceredigion.gov.uk
Fax Number:- 01970 633663

Office Address:-

Governors' Section
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Governors' Handbook (PDF)

Complaints Procedures to the Governing Body