Gweithgareddau Allgyrsiol

Gweithgareddau Allgyrsiol

Mae Plascrug yn cynnig llawer o weithgareddau allgyrsiol i’r disgyblion eu mwynhau.

 

Rygbi

Cynhelir sesiynau hyfforddi wythnosol yn nhymor yr Hydref/Gwanwyn i ddisgyblion Blynyddoedd  4-6. Mae’r ysgol yn falch iawn o’r tîm rygbi gan ei fod yn cael ei gydnabod fel un o’r timau cryfaf yng Ngheredigion. Mae’r tîm wedi llwyddo i gyrraedd rowndiau terfynol yr Urdd ar sawl achlysur.

 

Pêl-droed

Mae’r timau pêl-droed yn chwarae’n gyson yng nghynghrair ysgolion Aberystwyth ac mae ganddynt broffil uchel iawn bob amser. Trefnir sesiynau ymarfer ar ddiwedd diwrnod ysgol, ac fel arfer, cynhelir gemau ar brynhawniau Gwener.

 

Hoci

Mae’r timau hoci yn cymryd rhan yn y cynghreiriau lleol. Yn aml, cynhelir gemau ar ddydd Sadwrn ac mae’r sesiynau hyfforddi yn cael eu trefnu ym mis Medi.

 

Gymnasteg

Mae’r Clwb Gymnasteg ar gyfer disgyblion CA2 (Blynyddoedd 3-6) yn nhymor yr Hydref, ac yna i’r tîm Gymnasteg yn unig. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r tîm wedi bod yn llwyddiannus iawn yng nghystadlaethau’r Urdd yn lleol, sirol a chenedlaethol ar sawl achlysur.

 

Chwaraeon Eraill

Trefnir ystod eang o weithgareddau eraill. Mae clybiau pêl-rwyd a rhedeg traws gwlad yn cyfarfod yn ystod amser cinio ac fe gynhelir hyfforddiant Athletau yn ystod tymor yr Haf. Yn ystod y flwyddyn mae timau yn cymryd rhan mewn cystadlaethau Dawnsio Disgo, Dawnsio Creadigol, twrnamaint criced a galâu nofio ysgolion y cylch a’r Urdd.

 

 Cerddorfa

Mae gan yr ysgol gerddorfa ardderchog sy’n perfformio’n rheolaidd yn y gwasanaeth boreol. Mae’r gerddorfa yn ymarfer yn ystod amser cinio. Rhoddir cyfle i’r offerynwyr i ymuno a Cherddorfa Ysgolion Cynradd y sir a chynhelir yr ymarferion ar ôl ysgol. Mae yna gyfleoedd i grwpiau chwythbrennau a chorawl berfformio a dangos eu doniau yn ystod y flwyddyn.

 

Clwb Garddio

Yn nhymor yr Haf, yn ystod amser cinio, cynhelir Clwb Garddio.

 

Ymweliadau a Gwibdeithiau

Drwy gydol y flwyddyn caiff y disgyblion gyfle i ymweld â’r Theatr, i fynychu mannau o ddiddordeb yn y dref yn ogystal â gwibdeithiau addysgiadol ar fws. Mae’r holl brofiadau yma yn sicr yn atgyfnerthu’r dysgu a’r addysgu.

 

Clwb yr Urdd

Mae cangen o’r Urdd yn cyfarfod yn wythnosol ac mae gwahoddiad i ddisgyblion Blwyddyn 2 - 6 i ymaelodi â’r clwb am swm penodedig.  Yng nghlwb yr Urdd mae’r aelodau yn cael y cyfle i glywed yr iaith trwy amrywiol weithgareddau; e.e. chwaraeon, gemau, sesiynau canu, gwaith llaw, i nodi ond ychydig. Mae gan yr aelodau'r cyfle i fynychu a chystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn flynyddol ac i fwynhau ymweliadau i ganolfannau’r Urdd.

Cliciwch yma i ymweld â thudalen yr Urdd ar wefan ein hysgol.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau allgyrsiol ym Mhlascrug, gofynnwch yn y Dderbynfa neu ffoniwch ar: -01970612286