Class Organisation

Trefniadaeth Dosbarth yn Ysgol Plascrug

Mae mynychu’r ysgol am y tro cyntaf yn garreg filltir bwysig i’ch plentyn. Fodd bynnag, mae’r broses ddysgu wedi dechrau gartref gyda chi; chi a’ch teulu yw’r addysgwyr sy’n dylanwadu fwyaf ar eich plentyn.

Edrychwn ymlaen at groesawu chi a’ch plentyn i’r teulu ehangach ym Mhlascrug. Rydyn ni’n gosod pwysigrwydd ar greu partneriaeth gyda chi fel y gallwn, gyda’n gilydd barhau i helpu eich plentyn i ddatblygu a dysgu.

Rydym yn hyderus y bydd eich plentyn yn hapus ym Mhlascrug a gobeithio y byddwch chi hefyd yn cael yr ymdeimlad o berthyn i gymuned Ysgol Plascrug.

Ym Mhlascrug rydym yn ymdrechu i drefnu ein dosbarthiadau i grwpiau blynyddol gyda dau ddosbarth o’r un oedran yn rhedeg ochr yn ochr â’i gilydd drwy’r ysgol. Deg ar hugain – 30 yw’r nifer fwyaf ym mhob dosbarth. Fodd bynnag, nid yw’r sefyllfa ddelfrydol yma bob amser yn bosib; lle nad yw’r niferoedd yn ffafriol, h.y. niferoedd uchel mewn un grŵp blwyddyn a niferoedd isel iawn yn y flwyddyn ganlynol, mae’n rhaid cael oedran cymysg yn y dosbarth.

Mae’r disgyblion yn mwynhau dysgu trwy amryw o bynciau a symbyliadau; rhoddir ffocws i ddatblygu sgiliau ym mhob pwnc ac rydym yn hyrwyddo dysgu gydol oes annibynnol. Mae Plascrug yn ysgol gynhwysol. Rydym yn cydnabod ac yn cefnogi disgyblion ag anghenion addysgol a/neu gorfforol o oedran ifanc iawn. Mae gennym nifer helaeth o athrawon, Gweithwyr Cynnal Disgyblion (Pupil support Workers) a Chynorthwywyr Cefnogi Dysgu (Learning Support Assistants) sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau arbenigol.

Mae Plascrug hefyd yn clodfori’r enw da o fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer cefnogi disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL). Mae gennym athro EAL arbenigol a Gweithiwr Cefnogi Disgyblion i ddarparu cymorth a hyfforddiant arbenigol ar gyfor ein plant o dramor.

 

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Ysgol Plascrug cysylltwch â ni ar 01970 612286, e-bost