Presenoldeb

Gwybodaeth am bresenoldeb

Yn unol â strategaeth Gwasanaeth Cynhwysiant Ceredigion ar gyfer Gwella Presenoldeb Ysgol, mae’r Corff Llywodraethol yn anelu at:

• Hyrwyddo a chefnogi presenoldeb rhagorol yn yr ysgol trwy waith uniongyrchol gydag ysgolion, disgyblion a'u teuluoedd.

• Mabwysiadu gweithdrefnau ysgol briodol i wella presenoldeb a gosod targed ar gyfer presenoldeb yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru a'r Awdurdod Addysg Leol (AALl) yn y cyfarfod llawn y Corff Llywodraethol yn Nhymor yr Hydref.

Ni all y pwysigrwydd o bresenoldeb rheolaidd gael ei oramcangyfrif. Mae presenoldeb rheolaidd yn rhagofyniad ar gyfer addysg dda ac mae sicrhau hynny, felly, yn flaenoriaeth uchel ar gyfer ysgolion a'u Cyrff Llywodraethol, yn ogystal ag ar gyfer rhieni a'r disgyblion eu hunain. Drwy fethu bod yn bresennol yn rheolaidd, mae'r disgyblion yn lleihau gwerth yr addysg a ddarperir ar eu cyfer. Efallai y byddant hefyd yn amharu ar ddysgu eraill oherwydd gall amrywiadau yn faint y grwpiau o ddisgyblion gyfyngu ar y cwmpas ar gyfer addysgu effeithiol.

Mae'r dull o bresenoldeb yn ymwneud ag ystod eang o faterion eraill, gan gynnwys prydlondeb, gwobrau a chymhellion, ail-integreiddio absennol yn y tymor hir, gwahaniaethu cwricwlaidd, cysylltiadau cartref-ysgol a rôl yr Awdurdod Addysg Leol (AALl).

Ym Mhlascrug, mae’r Pennaeth yn gyfrifol yn gyffredinol am bresenoldeb. Mae presenoldeb yn cael ei gydlynu a'i fonitro gan y Dirprwy Bennaeth, a fydd yn darparu adroddiadau rheolaidd i'r Corff Llywodraethol.

Gwyliau yn ystod y tymor

Pan NAD oes gan deuluoedd ddewis ond i drefnu eu gwyliau yn ystod y tymor, yna rhaid gwneud cais i'r Pennaeth am ganiatâd i fod yn absennol. Mae gan y Pennaeth ddisgresiwn i ganiatáu hyd at uchafswm o ddwy wythnos o wyliau yn ystod y flwyddyn ysgol ar gyfer amgylchiadau eithriadol yn unig. Dylai'r ffurflen wyliau priodol gael ei gwblhau ac mae'r rhain ar gael gan y Dderbynfa.

Download 'Procedures for Improving Pupil Attendance'

Download the full Attendance Policy