Am ein hysgol

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug yn cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Leol yn nhref hardd, arfordirol  Aberystwyth, Ceredigion. Mae'r rhan fwyaf o'r plant sy'n mynychu'r ysgol yn dod o'r dref ei hun, fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd yr enw rhagorol mae’r ysgol wedi ennill, erbyn hyn mae llawer o ddisgyblion yn teithio o gryn bellter e.e. hyd at radiws 40 milltir.

Mae tua 400 o ddisgyblion yn yr ysgol yn amrywio o 3-11 oed. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu rhannu'n grwpiau blwyddyn ac mae dosbarthiadau cyfochrog o allu cymysg yn rhedeg ar draws yr ysgol. Mae maint dosbarthiadau yn amrywio 20-30 mewn nifer. Mae'r dosbarthiadau Meithrin yn gweithredu ar sail ran-amser (yb / yp) ar gyfer plant tair oed, ac yn llawn pan fyddant yn troi’n bedair oed. Mae disgyblion yn trosglwyddo i’r dosbarthiadau derbyn yn y brif ffrwd yn y mis Medi ar ôl eu penblwydd yn bedair oed.

Mae cymuned yr ysgol yn un gosmopolitan; daw tua chwarter o'n disgyblion o wledydd tramor. At ei gilydd, mae 38 o wledydd yn cael ei gynrychioli yma a siaredir 27 o ieithoedd yn yr ysgol. Llawenhawn yn yr amrywiaeth o ddiwylliannau a chrefyddau a adlewyrchir yn yr ysgol ac yn y cytgord a chyfeillgarwch sy’n datblygu ymhlith ein plant.

Ym Mhlascrug, ein nod yw sefydlu hinsawdd o fewn yr ysgol ac yn yr ystafell ddosbarth lle y gall pob plentyn ddatblygu meddyliau bywiog ac ymchwilgar a dysgu ar gyflymder sy'n berthnasol i'w profiad a'u gallu. Mae'r disgyblion yn datblygu cymhwysedd mewn nifer o sgiliau, e.e. Rhifedd, Llythrennedd, TGCh, ac yn gallu defnyddio'r sgiliau hyn gyda hyder cynyddol, cymhwysedd, dealltwriaeth a phleser ym mhob maes o'r cwricwlwm wrth iddynt symud drwy'r ysgol. Credwn mewn dysgu gydol oes lle yr ydym i gyd yn dysgu oddi wrth ein gilydd, rhannu profiadau, a darganfod y cyffro o gaffael sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth newydd gyda'n gilydd.

Mae ein tîm cynnes a chyfeillgar o athrawon a chynorthwywyr dysgu yn cynorthwyo i  ddatblygu pob unigolyn i'w llawn botensial, ac i gyrraedd y lefel uchaf posibl trwy ddisgwyliadau uchel a gwaith caled. Maent yn deall ac yn cwrdd ag anghenion pob math o angen arbennig, e.e. corfforol, deallusol, emosiynol ac, yn unol ag anghenion ac amgylchiadau pob plentyn. Rydym am i'n holl blant i brofi llwyddiant, dathlu llwyddiannau ac i deimlo'n dda amdanynt eu hunain.

Ein gobaith yw bod pob un o'n plant yn dod yn aelodau hyddysg, cwrtais a chyfrifol o'r gymuned; fydd ganddynt barch at eu hunain, am eu hunain a chyflawniadau pobl eraill, ac ar gyfer credoau crefyddol a diwylliannau pobl eraill. Ymdrechwn i greu amgylchedd lle mae plant ac oedolion yn gweld cwrteisi fel norm, lle mae ymdeimlad brwd o berthyn a balchder yn yr holl a wnânt.

Mae Ysgol Plascrug yn fan lle mae pob plentyn yn bwysig. Rydym am arwain ein disgyblion ar y ffordd i lwyddiant lle byddant yn cyflawni eu huchelgais a gwireddu eu breuddwydion.

Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae Ysgol Plascrug yn gwario’r grant amddifadedd (£51,500) I sicrhau ei fod yn cael dylanwad ar safonau grwpiau o ddisgyblion o fewn yr ysgol. Mae staff wedi eu cyflogi I godi sgiliau llythrennedd a rhifedd y dysgwyr hynny a sicrhau bod eu lles yn cael ei gefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd.