'Plascrug News'

'Newyddion Plascrug'


Linciau Ysgolion
Cyfun Lleol
Local Comprehensive 
School Links


Penglais


Penweddig

Croeso i Ysgol Plascrug | Welcome to Plascrug School

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out".
                                                                                                   Robert Collier

 

Welcome to Ysgol Gynradd Plascrug

(Please check the School Meals page for the weekly menu and the Online Diary for new dates for the term)

Healthy Schools Promotional video: Please take time to visit the following links, in English and Welsh, where pupils promote the school as a Healthy School on the Health Promotion Wales web site.

We hope you will find our website useful and informative, both as an introduction to us and as a continued resource.

Learning is one of the most important and exciting things we do in life and at Plascrug we aim to provide a lively and friendly atmosphere where learning can flourish.

If your child is joining us for the first time, we welcome you as new parents/carers, and look forward to a happy and successful relationship over the coming years. If you already have a child in the school we are pleased to take this opportunity to thank you for your continued support and friendship which has been established during your association with the school.  We have a welcoming ‘open door’ policy where parents and children feel comfortable in coming to discuss matters, share ideas or ask for help.

Plascrug is a friendly, welcoming and caring school. The whole school community works together to provide a stimulating environment where children and adults feel safe, valued and confident. We are an inclusive school where there is equality of opportunity for each child to realise his or her potential. Great emphasis is placed on all round personal development as well as academic progress. We seek to enable children to grow in independence and to have respect for themselves and others. We take pleasure in the high standard of behaviour displayed at the school; we adhere to firm discipline policy and procedures so that every member of the school community feels cared for, happy and secure.

We believe that all children have a voice to be heard and that their care and education lies at the heart of everything we do. Every child matters at Plascrug School and we believe that we should only ever accept the best for ourselves.

Should you require further information or if you wish to arrange a visit, please do not hesitate to contact us at the school.

Croeso i Ysgol Gynradd Plascrug

Hoffem estyn croeso cynnes i wefan ein hysgol a gobeithiwn y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth, fel cyflwyniad i ni ac fel adnodd parhaus.

Dysgu yw ‘r flaenoriaeth bwysicaf a’r mwyaf cyffrous i ni yma a’n nod yw creu awyrgylch bywiog a chyfeillgar sydd yn hyrwyddo dysgu da.

Os yw eich plentyn yn ymuno â ni am y tro cyntaf, rydym yn croesawu chi fel rhieni / gwarcheidwad newydd, ac edrychwn ymlaen at berthynas hapus a llwyddiannus dros y blynyddoedd nesaf. Os oes gennych blentyn yn yr ysgol rydym yn falch o gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a chyfeillgarwch sydd wedi ei sefydlu yn ystod eich cydweithrediad â'r ysgol. Mae gennym bolisi groesawu 'drws agored ' lle mae rhieni a phlant yn teimlo'n gyfforddus yn dod i drafod materion, rhannu syniadau neu ofyn am gymorth.

Mae Plascrug yn ysgol gyfeillgar, groesawgar a gofalgar. Mae cymuned yr ysgol gyfan yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu amgylchedd ysgogol lle mae plant ac oedolion yn teimlo'n ddiogel, hyderus ac yn cael eu gwerthfawrogi. Rydym yn ysgol gynhwysol lle mae cyfle cyfartal i bob plentyn i wireddu ei botensial. Rhoddir pwyslais mawr ar ysgogi datblygiad personol cyflawn yn ogystal â chynnydd academaidd. Ceisiwn galluogi plant i dyfu mewn annibyniaeth ac i barchu eu hunain ac eraill. Rydym yn falch iawn o'r safon uchel o ymddygiad sy’n cael eu harddangos yn yr ysgol; rydym yn cadw at bolisi disgyblaeth gadarn a gweithdrefnau pendant fel bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn teimlo’n hapus a diogel.

Credwn y dylai llais bob plentyn gael ei glywed, a bod eu gofal ac addysg yn gorwedd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae pob plentyn yn bwysig yn Ysgol Plascrug, a chredwn y dylem ddim ond derbyn y gorau ar gyfer ein hunain.

Os mynnwch ragor o fanylion neu os ydych am drefnu ymweliad, mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni yn yr ysgol.

Visitors to our website | Ymwelwyr i'n gwefan
free counters
Click on the table to see more details of the visitors to our website.
Cliciwch ar y tabl i weld mwy o fanylion am yr ymwelwyr i'n gwefan."...What a child can do with help today, he will do alone tomorrow."
Lev Vygotsky.

Go back to top

 
© 2011 Plascrug Community Primary School
Plascrug Avenue, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HL
Tel: (01970) 612286 Fax: (01970) 612286