Croeso i Ysgol Plascrug

Croeso i Ysgol Gynradd Plascrug

Hoffem estyn croeso cynnes i wefan ein hysgol a gobeithiwn y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth, fel cyflwyniad i ni ac fel adnodd parhaus.

Dysgu yw ‘r flaenoriaeth bwysicaf a’r mwyaf cyffrous i ni yma a’n nod yw creu awyrgylch bywiog a chyfeillgar sydd yn hyrwyddo dysgu da.

Os yw eich plentyn yn ymuno â ni am y tro cyntaf, rydym yn croesawu chi fel rhieni / gwarcheidwad newydd, ac edrychwn ymlaen at berthynas hapus a llwyddiannus dros y blynyddoedd nesaf. Os oes gennych blentyn yn yr ysgol rydym yn falch o gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaethbarhaus a chyfeillgarwch sydd wedi ei sefydlu yn ystod eich cydweithrediad â'r ysgol. Mae gennym bolisigroesawu 'drws agored ' lle mae rhieni a phlant yn teimlo'n gyfforddus yn dod i drafod materion, rhannu syniadau neu ofyn am gymorth.

Mae Plascrug yn ysgol gyfeillgar, groesawgar a gofalgar. Mae cymuned yr ysgol gyfan yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu amgylchedd ysgogol lle mae plant ac oedolion yn teimlo'n ddiogel, hyderus ac yn cael eu gwerthfawrogi. Rydym yn ysgol gynhwysol lle mae cyfle cyfartal i bob plentyn i wireddu ei botensial.Rhoddir pwyslais mawr ar ysgogi datblygiad personol cyflawn yn ogystal â chynnydd academaidd. Ceisiwngalluogi plant i dyfu mewn annibyniaeth ac i barchu eu hunain ac eraill. Rydym yn falch iawn o'r safonuchel o ymddygiad sy’n cael eu harddangos yn yr ysgol; rydym yn cadw at bolisi disgyblaeth gadarn agweithdrefnau pendant fel bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn teimlo’n hapus a diogel.

Credwn y dylai llais bob plentyn gael ei glywed, a bod eu gofal ac addysg yn gorwedd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae pob plentyn yn bwysig yn Ysgol Plascrug, a chredwn y dylem ddim ond derbyn y gorau argyfer ein hunain.

Os mynnwch ragor o fanylion neu os ydych am drefnu ymweliad, mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni yn yr ysgol.